Inn på Tunet

Haugland Bondegård har per i dag to "Inn på Tunet" tilbud.  Et særskilt tilrettelagt opplæringstiltak  og et tilbud med tilrettelagt arbeid- og/eller sosialtrening. 

"Inn på Tunet" er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring,

utvikling og trivsel.


Særskilt tilrettelagt opplæringstiltak

Tilrettelegges for enkeltelever eller mindre grupper med spesielle utfordringer i forbindelse med det faglige eller det sosiale på skolen.

Vi kan tilby:

- Godkjent lærer på gården som erstatter vanlig lærer fra skolen

- Pedagogisk leder er ikke ansvarlig for daglig gårds- og dyrearbeid. Dette gir mulighet for å ha 100% fokus på brukerne, og å velge arbeidsoppgaver etter den enkelte brukergruppe
- Nye fasiliteter, nye bygninger, trygge og vakre omgivelser
- Høy faglig kompetanse
- Relevant erfaring
- Stort personlig engasjement

Tilbudet inkluderer: 

- Skreddersydd opplegg som passer den enkelte bruker/gruppe
- Følger til en hver tid gjeldende læreplan
- Faglig pedagogisk kompetanse på gården som kan erstatte lærer fra skole og eventuelt assistenter
- Inkluderer enkel lunsj
- For- og etterarbeid, planlegging, rapportering mm.

Arbeidstrening

Haugland Bondegård vil tilrettelegge tilbudet individuelt, og arbeide for å gi bruker størst mulig sjanse og motivasjon til å kunne gå inn i arbeidslivet eller utdanning etter endt opphold på gården. Det er et mål i seg selv at bruker skal få verktøy som gjør at de etter hvert kan fungere selvstendig i samfunnet. De vil få nødvendig veiledning underveis i prosessen. 

Vi kan tilby: 
- Pedagogisk leder er ikke ansvarlig for daglig gårds- og dyrearbeid, som gir mulighet for å ha 100% fokus på brukerne, og å velge arbeidsoppgaver etter den enkelte brukergruppe
- Nye fasiliteter, nye bygninger, trygge og vakre omgivelser
- Høy faglig kompetanse
- Relevant erfaring
- Stort personlig engasjement

Tilbudet inkluderer:
- Fysisk arbeidstrening eller meningsfylt arbeidstrening
- Sosial trening
- ADL – trening i å mestre dagliglivet
- Enkel lunsj
- For- og etterarbeid, planlegging, rapportering mm.

Tilbudet kan også inkludere: 
- Profesjonell karriererådgivning
- Profesjonell intervjutrening
- Hjelp til å skrive og lage søknader, CV
- Språktrening i Engelsk og/eller Norsk

Aktuelle arbeidsoppgaver på gården

Pedagogisk leder syr sammen opplegget for brukeren til hvert enkelt individ eller hver enkelte gruppe, sammen med kjøper av tjenesten.


Arbeidsoppgaver som kan inngå i IPT-tilbudet, dersom dette er hensiktsmessig for bruker, og så lenge bruker er skikket til oppgaven:

- Dyrestell
- Fjøs- og stallarbeid
- Vedlikeholdsarbeid, strøing, brøyting, gressklipping, maling, vasking, rydding mm.
- Skogsarbeid, beiterydding, gjerdearbeid
- Innkjøp og henting av forbruksmateriell
- Avfallshåndtering
- Beitetilsyn
- Håndarbeid
- Tilrettelagt ridning
- Med mer


Hva er "Inn på Tunet?" 

"Inn på tunet" er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på å forbedre hverdagen til de som får tilbud fra "Inn på Tunet"-gårdsbruk.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

 • Barn- og unge
 • Mennesker med rusproblemer
 • Funksjonshemmede
 • Eldre

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente "Inn på Tunet"-gårdsbruk over hele Norge.

Målet er å både øke antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere.


Tjenesteområder

"De viktigste tjenesteområdene for "Inn på tunet" er:

 • Oppvekst og opplæring: allmennpedagogikk, spesialpedagogikk, fritid m.m
 • Arbeid: arbeidstrening og rehabilitering
 • Helse og omsorg: rus, funksjonshemming, psykisk helse, demens m.m.

I tillegg tilbyr "Inn på tunet"  tjenester innen integrering av innvandrere og flyktninger, kriminalomsorg og forebygging.


Hvem deltar?

Et landsomfattende tilbud som "Inn på tunet" involverer mange ulike mennesker. Både de som bruker tilbudet, de som bestiller det og andre. Her er de viktigste:

 • Brukere: de som mottar og/eller deltar i Inn på tunet-tilbudet og deres familier og eller pårørende.
 • Tilbydere: gårdsbruk som tilbyr "Inn på Tunet"-tjenester, og er godkjent
 •  Kjøpere: de som bestiller tjenesten, som NAV og ulike kommunale bestillere
 •  Godkjennere: Matmerk, som godkjenner gården som "Inn på Tunet"-gård.
Kilde: https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/om-inn-paa-tunet